Страница 1 от 1

Проект на Споразумението за партньорство на България и ЕК

МнениеПубликувано на: Сря Яну 29, 2014 2:23 am
от Варужан Апелян
Железопътният пътнически транспорт има сериозен потенциал за развитие, който до голяма степен зависи от модернизацията на железопътната мрежа, подвижния състав и управлението на националния железопътен оператор. През последните години пътническият трафик в българските железници постепенно намалява поради множество фактори, свързани с общите икономически и демографски тенденции в страната и незадоволителното качество на услугата поради ниска скорост на движение, чувствително намаляване на вагоните в експлоатация, достъп до гарите, липса на модерни системи за клиентско обслужване и маркетингови стратегии.
С либерализирането на товарните железопътни превози в България, постепенно на пазара навлязоха нови и частни железопътни компании за товарен транспорт. Отбелязва се ръст в дела на международните товарни превози, основно по направлението Сръбска граница - Турска граница. Очаква се този дял да се увеличи и в резултат на товарния трафик през новия мост над река Дунав – Видин–Калафат.

За подобряване управлението на железопътния сектор са необходими комбинация от регулаторни, инвестиционни и управленски мерки:
преразглеждане на Договора за обществени услуги с „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;
• привеждане на предоставяните по Договора за обществени услуги пътнически услуги към пазарното търсене;

• съсредоточаване на публичното финансиране в сектора върху най-важните и стойностни железопътни услуги;
• укрепване на институционалния капацитет за управление в сектора;
• редуциране на ж.п. мрежата до устойчиви размери.
Ключовите мерки, които се предвиждат за преструктурирането на „Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП НКЖИ, са:
• преминаване на „Холдинг БДЖ” ЕАД и на ДП НКЖИ към търговско ориентирана структура и освобождаване на „Холдинг БДЖ” ЕАД от неоперативни дейности;
• оздравяване на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и евентуална последваща приватизация на дружеството;
• преоценка на количеството на подвижния състав на „Холдинг БДЖ” ЕАД, включително закупуване на нов подвижен състав за пътнически превози и реорганизиране на дейностите по поддръжката му;
• укрепване на корпоративното ръководство на ДП НКЖИ и „Холдинг БДЖ” ЕАД, подготовка и изпълнение на Стратегия за управление на човешките ресурси и изпълнение на програма за преструктуриране на персонала в „Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП НКЖИ, изпълнение на програма за обучение на железопътния персонал на средно и високо управленско ниво
В хода на изграждане и модернизация на ж.п. инфраструктурата е необходимо да бъде внедрена ERTMS система и да бъдат освобождени честотите, необходими за изграждане на GSM-R мрежа по всички основни ж.п. линии в страната. За пълноценното използване на мрежата е необходимо да се предвидят мерки за закупуване на съответно бордово оборудване за операторите. През месец декември 2012 г. е одобрен „Актуализиран национален план за внедряване на ТСОС „Експлоатация и управление на движението“ (ТСОС ЕУД) за конвенционалната железопътна система в Република България“. Планът изисква разработването на работни правила за експлоатация на системите ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM-R. До края на 2015 г. ще бъдат актуализирани нормативните документи, отчитащи изискванията на ТСОС-та, свързана със системите ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM-R.
В периода 2007 – 2013 с целенасочени инвестиции от ОП Транспорт, МФИ и инструмента JASPERS бяха извършени анализи на ключови дейности в железопътния сектор като бяха разработени модели за бизнес процесите, методика за управление на проекти, включително институционални мерки за нейното изпълнение. Бяха разработени стратегически насоки за развитие и оптимизиране на човешките ресурси и процесите, свързани с въвеждане на нови модели за експлоатация и поддръжка на железния път.
Поддръжката на железния път, прилежащите структури, сгради, системи за захранване, сигнализация и телекомуникации се осигурява на годишна база чрез Закона за държавния бюджет. Необходимите за поддръжка/ремонт финансови ресурси са включени в Програмата за развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура (5-годишна програма, която е неразделна част от договора на НКЖИ с Държавата), въз основа на одобрените планове за текуща поддръжка. Предстои разработването на План за поддръжка за модернизираните железопътни линии до 2015 г. Друг източник за покриване на разходите за поддръжка са инфраструктурните такси, събирани от железопътните оператори за достъп до железопътната инфраструктура и услуги.

Re: Проект на Споразумението за партньорство на България и Е

МнениеПубликувано на: Сря Яну 29, 2014 6:21 am
от транзитен пътник
А кой все пак е изготвил този проект? И кога следва да се приема това споразумение?