ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Тук може да публикувате материали от медииите и вашите мнения по тях свързани с реализирането на настоящи и бъдещи проекти от българските железници по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, програма ИСПА, проекти по Connecting Europe Facility (Механизъм за свързана Европа), програма "Марко Поло" на ЕС, TEN-T проекти и др. без софийския метрополитен

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот vlado » Сря Сеп 23, 2015 3:06 pm

Целта ни е до края на годината да усвоим 90% от безвъзмездната помощ

Мария Чакърова, директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в ДП НКЖИ:

от 23.09.2015, Автор: Милена Василева

Изображение

Фотограф: Строителство Градът

ЕК одобри окончателно проектите по Механизма за свързване на Европа. Кои са те, на каква стойност са, кога ще бъдат подписани договорите и кога стартират търговете?
През юни 2015 г. Европейската комисия одобри финансирането на три нови проекта по Механизма за свързване на Европа. Първият проект е за модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин като участък от линията София - Пловдив и е на стойност 67 984 600 евро, от които ще получим до 85% от сумата от ЕС и останалата от държавния бюджет. За НКЖИ няма участие, защото финансовият дефицит по този проект е 100%. Очакваме подписването на договорите да стане до края на септември, след което ще бъде обявен търгът.
Вторият проект е за модернизацията на железопътната отсечка София – Волуяк, който е на стойност 104 571 068 евро. От цялата сума ще получим до 73% от нейната стойност от ЕС, 12.8% са от държавния бюджет и останалите ще осигури НКЖИ. Процедурата ще бъде обявена през първото тримесечие на 2016 г.
Третият проект е "Техническа помощ за подобряване изграждането на капацитет за мениджъри на железопътна инфраструктура в страни членки с право да кандидатстват по кохезионния пакет на Механизма за свързване на Европа". Стойността му е 325 000 евро и представлява 100% безвъзмездна помощ за НКЖИ. По проекта предстои подписване на финансово споразумение.

Докъде стигна подготовката на документите за кандидатстване във "второто повикване" през ноември 2015 г.?
Първо трябва да се обяви поканата, което е предвидено за ноември (възможно е и да закъснее), ще видим критериите за подбор и тогава ще подаваме предложения. Без значение кога се ще отвори схемата – крайният срок за подаване на документите ще е февруари 2016 г.
През втория период по Механизъм за свързване на Европа ще бъдe предложен проектът за модернизиране на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец. Консултантът "Обединение СЕ-22" завършва техническия проект, което ще позволява движение на влаковете със скорост V=160 км/ч. Вече са завършени и са предадени разработените материали от проучванията, актуализацията на идейния проект и от предварителните проекти за подробни устройствени планове – парцеларните планове.
Ще кандидатстваме още и с проект за завършване направлението София - сръбска граница в участъка Волуяк - Драгоман, който се проектира в момента.
Ще участваме също и с проекта София - Перник, за да свържем двата града поради усиления пътникопоток и в двете направления. Този проект също е на фаза изготвяне на технически проекти и ПУП. Тъй като Столичната община не е съгласна с удвояване на жп линията за Перник, която минава през Западен парк, нито с тунелен вариант там, линията ще остане единична и ще бъде само пътническа. За товарната линия София - Перник търсим варианти – единият е обходно трасе.
Сега не можем да говорим за стойност на проектите, защото се оптимизират както трасетата, така и разходите. Консултантите по различните проекти ще са готови с предварителните стойности до края на октомври.

Преди време обещахте строителни търгове за жп проекти по ОПТТИ 2014 - 2020 - третото тримесечие на 2015 г. Кои от тях стартират до края на годината и кога точно? Кои са жп проектите по ОПТТИ?
Вече е подписан договор за ремонт, рехабилитация и модернизация на тягови подстанции Ямбол, Карнобат и Бургас. Това е първият договор на жп проект в ДП НКЖИ, който ще се финансира по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020" – трите подстанции бяха предвидени за фаза 1 на проекта, но останаха за фаза 2, т.е. проектът беше префазиран.
В началото на второто тримесечие започнахме работа по документите и в момента се провеждат съгласувателни процедури за жп участъците Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, за които ще бъде обявен един търг. Възможно е да стане до края на септември. Веднага след това ще бъде обявен и търгът за избор на консултант за извършване на строителен надзор/супервизия.
В този проект има 12 обекта за строителство. Сред тях са жп възел Пловдив, жп възел Бургас, отсечката Пловдив – Михайлово, осигурителни системи, гари, лесозащитен пояс и други. Част от тях ще стартират до средата на 2016 г. Изграждането им ще бъде съобразено със завършването на проекта Пловдив – Бургас, фаза 1. Цялото трасе от Пловдив до Бургас ще бъде обновено до 2020 г.
По ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" ще бъдат финансирани модернизациите на жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2, и на жп линията София - Пловдив, участъците Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември.

Откъде ще намерите финансиране за жп възел София и жп възел Пловдив, които представихте през август?
Както вече казах, жп възел Пловдив и жп възел Бургас се финансират от проекта Пловдив – Бургас, фаза 2. Все още не е ясно дали ще бъдат изградени всички техни части или само най-необходимите – ресурсът е лимитиран и преценката ни трябва да бъда внимателна и прецизна. Община Пловдив е дружелюбна към железниците и към използването им в целия град. Където те искат, бизнесът се прави по-лесно. Нека изчакаме завършването на проектирането.
Части от жп възел София ще бъдат изградени по Механизма за свързване на Европа като елементи от направление от трансевропейската мрежа. За да бъдат финансирани останалите части, трябва да се докаже, че по тях има трафик или че ще мине трафик, ако бъдат ремонтирани. Пак напомням - финансовият ресурс е ограничен.

Какво е нивото на изпълнение на проектите от ОП "Транспорт", които следва да бъдат завършени до края на годината? Ще бъдат ли спазени сроковете?
Първо искам да уточня какво означава срок на договора. Договорът за безвъзмездна помощ е едно. Договорите за строителство са друго.
Според условията на договорите за безвъзмездна финансова помощ, подписани между Управляващия орган на ОПТ и НКЖИ като бенефициент на програмата, срокът за разплащане на предоставените от ЕС средства към изпълнителите изтича на 31 декември 2015 г. Това е крайната дата, до която бенефициентите могат да извършват плащания със средства от програмата. Според голяма част от договорите, подписани с изпълнителите обаче, сроковете им са в началото на 2016 г., а за някои има и срокове през октомври 2016, т.е. вероятно ще има закъснение според Договора за безвъзмездна финансова помощ и малко вероятно - спрямо самите договори за строителство.
Ако говорим за договора за безвъзмездна помощ, той няма да бъде изпълнен. Нашата цел е да усвоим 90% от безвъзмездната помощ по всички проекти до изтичането на допустимостта на разходите до края на 2015 г.
Какво означава до края на периода за допустимост на разходите по ОП "Транспорт" да усвоим не по-малко от 90% от този ресурс:
За Позиция 2 на проект Пловдив - Бургас, жп участък Стара Загора - Зимница, остават за изпълнение около 3% от дейностите и е възможно да бъдат завършени до края на 2015 г. Характерното е, че това са малки по количество, но разнообразни по вид дейности, което би могло да създаде известни затруднения при организацията на изпълнението им, защото това изисква интензивна мобилизация на различни по състав и големи на брой екипи от изпълнители.
За Позиция 3 на проект Септември - Пловдив, жп участък Стамболийски - Пловдив, към момента остават за физическо изпълнение около 20% от дейностите. Изпълнителят е създал адекватна организация и дейностите се изпълняват така, че е напълно възможно до края на 2015 г. този участък да бъде завършен без системите за сигнализация и телекомуникация.
За Фаза 4.2 на проект Пловдив - Свиленград, отсечка Харманли - Свиленград и жп линия Свиленград - граница с Република Гърция, към момента остават за физическо изпълнение около 19% от общия обем на СМР. Изпълнителят е създал организация, мобилизирал е достатъчно ресурси и техника и е поел ангажимент за завършване на дейностите до края на 2015 г. без системите за сигнализация и телекомуникация. Считаме, че това е възможно при наличие на подходящи атмосферни условия.
Важно е да се знае, че оставащите проектни дейности ще бъдат завършени през 2016 г. и тогава финансирането ще бъде изцяло осигурено от бенефициента. Тъй като финансовата подкрепа от общността покрива само част от необходимите инвестиции, още от самото начало е ясно, че НКЖИ с помощта на държавния бюджет трябва да финансира със собствени средства успешното завършване на проектите си.
За нас е изключително важно проектите да бъдат приключени и въведени в експлоатация в срок до 31март 2017 г. Тогава те ще се считат за функциониращи съгласно указанията на Европейската комисия и съфинансирането им със средства от ЕС ще бъде оценено като ефикасно. В окончателния доклад за приключване на оперативната програма трябва да бъде отразена информация и доказателства за успешното им функциониране. Затова усилията ни ще бъдат концентрирани по посока на окончателно завършване и въвеждане в експлоатация на проектите ни, съфинансирани от ОПТ преди края на 2016 г.

По отношение на изпълнението на проектите данните, които цитирам, са към 31 август 2015 г.
На първо място по изпълнение е жп проектът Пловдив - Бургас. Средното изпълнение за четирите лота е към 77%. Трудното в този проект е последователността на строителството и осигурителните системи, чието монтиране изостава. Темпът на работа обаче в този лот е много добър, изпълнението от март досега е колкото през цялата 2014 г. Затова очакваме, че в края на годината ще бъдат поставени 50% от осигурителните системи. До края на годината безвъзмездната помощ по този проект ще бъде изпълнена 100%. Сега числото е 92%. Съфинансирането от НКЖИ е 12.7%.
Вторият проект, Димитровград - граница с Гърция (част от Пловдив - Свиленград), е със среден темп 81-84%. Трябва да отбележа, че изпълнението на договора за системите е пряко свързано и следва финализирането на СМР по обособените фази за железопътните участъци. За този проект усвояването на безвъзмездната помощ ще е над 90%
Третият проект е Септември - Пловдив. В началото на годината изпълнението му беше под 20%, а сега има позиции, при които то е 80%. Ако се спазят темповете на този проект, смятаме, че до края на годината ще бъдат усвоени 75% от безвъзмездната помощ.
От проекта за обновяване на жп гара Бургас изпълнението е 41%, но срокът на договора изтича през март 2016 г. Убедена съм, че ще усвоим 100% от безвъзмездната помощ до края на 2015 г. Не бива да забравяме, че този проект е доста по лесен от ремонта на Централна гара София.
Проектът за рехабилитация на гаровия комплекс на Централна жп гара София е труден. Изпълнението му е 66%, при работата си строителите откриват много непредвидени допълнителни "язви" в конструкцията и общото състояние на сградата. Затова вървим към удължаване на срока за строителство, обектът ще бъде завършен по-скоро през февруари 2016 г. В рамките на проекта се изгражда многофункционална зала, която е собственост на НКЖИ. Засега тя ще е място за социални мероприятия, но най-вероятно ще бъде отдавана под наем.

Допълнително сключените договори ще оскъпят ли проектите, за които се отнасят?
Трябва да признаем, че в процеса на изпълнение на проектите действително се наложи да бъдат възложени договори за допълнителни и непредвидени дейности. Те обхващат работи, необходимостта за изпълнението на които възникна на по-късен етап, и към момента на възлагане на основното строителство тази необходимост не можеше да бъде предвидена. Договорите за допълнително строителство се възлагат по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
За някои от проектите допълнително възложените дейности вече са в процес на изпълнение, а за други процедурата по възлагането им е на финален етап. Например за Фаза 4.2 на Пловдив - Свиленград и за Позиция 2 на Пловдив - Бургас допълнително възложените СМР се изпълняват, а за Фаза 4.1 на Пловдив - Свиленград и за Позиция 3 на Пловдив - Бургас възлагането им е към своя финал. Възможно е и за някои други проекти да се приложи аналогичен подход за допълнително възлагане на строителство. Тъй като обхватът на тези допълнителни и непредвидени дейности излиза извън рамките на първоначално сключените договори и съответните им бюджети, необходимите за финансирането ресурси също се явяват допълнителни. В този смисъл наистина се получава увеличаване на общата стойност на проектите с размера на допълнително сключените договори. Искам да обърна внимание върху факта, че стойностите на допълнително възложените строителни работи в условията на чл. 90 от ЗОП са относително ниски в сравнение с бюджетите на основните договори.

Интервюто взе:
Милена ВАСИЛЕВА

Източник: Строителство Градът
vlado
 
Мнения: 766
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:15 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Сря Сеп 23, 2015 3:15 pm

Бяхме пропуснали да споменем новото двайсе: Трасето Сф-Перник ще минава през....Волуяк, далеч далеч от гетото..
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот diesel07 » Сря Сеп 23, 2015 3:33 pm

railjet написа:Бяхме пропуснали да споменем новото двайсе: Трасето Сф-Перник ще минава през....Волуяк, далеч далеч от гетото..

Кога ще бъде построено :?:
diesel07
 
Мнения: 386
Регистриран на: Сря Фев 12, 2014 5:22 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Сря Сеп 23, 2015 11:51 pm

Няма да е скоро, щом като още не са наясно откъде точно да мине.

Акцентът трябва да се тури 100 % върху Сф-СП, възел Сф + възел ПО. Докато не светне и блесне ПЕРФЕКТЕН нов път(*) от входните стрелки на ЦГ Сф до изходните тези на Крумово, да не се пелтечи за нищо друго. София- Видин да се забрани със закон!!

(*) тройна линия в участъка СФ-ЕП по идеен проект.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Чет Сеп 24, 2015 11:35 pm

Кинтите ще се обелят, ако бъдат дадени. Ако не, за белене остава дедовия.

Я да си спомним колко товарния влака минаха през ДМ2 : един или два ?
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот 1435 » Пет Сеп 25, 2015 1:02 am

Север-юг и сега има доста трафик ама не през Видин..
1435
 
Мнения: 706
Регистриран на: Сря Юли 24, 2013 2:34 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот 07 » Пет Сеп 25, 2015 7:06 am

railjet написа: София- Видин да се забрани със закон!!

(*) тройна линия в участъка СФ-ЕП по идеен проект.

Ти не разбра ли че София-Видин, или по точно София-Враца (през Ботевград) служи единствено за крадене на пари чрез проучвания, проектирания и тем подобни... Никой няма и намерение да го прави. По една много проста причина - няма как в рамките на един мандат да се резне лента и някой да се бие в гърдите "вижте какво направих"... Магистралата си е друга работа - там хем през 20 -30 км се реже лентичка, стадото блее доволно..
По същите причини не се напъват и за Карнобат Синдел, тунел под Шипка и тнт - хем такива обекти са твърде тежки за "обръчите от фирми", хем няма политическа полза от тях (гълтат пари, а няма как да им резнеш лентата и да кажеш "ето, вижте аз какво направих"... а в същото време ще търпиш критики че много пари отиват в тях, а пенсиите ниски)
07
 
Мнения: 3118
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 8:45 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пон Сеп 28, 2015 9:57 am

Мария Чакърова: Железопътният транспорт се утвърждава като най-безопасния и екологичен в Европа – транспортът на бъдещето

Публикувано : пт, сеп 25th, 2015

„В последните години се наблюдава ръст на железопътните превози в Европа. Железопътният транспорт като най-безопасен и екологичен е транспортът на бъдещето и следва да се развива приоритетно и в България“ – това заяви директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ, Мария Чакърова по време на участието си в годишното публично събитие за представяне на постигнатите резултати по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Събитието бе официално открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. „Натрупа се добър опит в управлението на проекти и програми. ОП „Транспорт“ навлезе в своята заключителна фаза на изпълнение.“ – заяви министър Московски. Той подчерта, че се полагат максимални усилия до края на годината да бъдат наваксани закъсненията и да бъдат завършени в голяма степен трите железопътни проекта по направленията Първомай – Свиленград, Пловдив – Бургас и Септември – Пловдив.

В събитието взеха участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, представители на изпълнителната и местната власт, неправителствени организации, експерти и др. В рамките на формата всички бенефициенти по Оперативна програма „Транспорт“ представиха общото изпълнение на проектите, финансирани със средства от Програмата.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот vlado » Пон Сеп 28, 2015 11:31 am

Само да си бием джуки, а реалността у нас е друга, уви...
vlado
 
Мнения: 766
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:15 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот vlado » Пон Окт 12, 2015 10:27 am

Създава се железопътен товарен коридор "Алпийско-Западно Балкански"

от 09.10.2015, Автор: Милена Василева

Министър Ивайло Московски участва в Неформалната среща на министрите на транспорта на ЕС и в заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат "Транспорт") на 7 и 8 октомври в Люксембург. В рамките на заседанието министър Ивайло Московски и неговите колеги от Словения, Хърватска и Австрия подписаха Писмо за намерение за създаването на железопътен товарен коридор "Алпийско-Западно Балкански", с който се цели подобряване свързаността и търговския стокообмен със страните от Западните Балкани.

На 8 октомври се проведе заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, където бяха дискутирани теми от областта на железопътния транспорт. Участниците постигнаха съгласие с голямо мнозинство по приемането на общ подход за изменение на Директива за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура и по предложението за Регламент за отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. Очаква се новите правила да подобрят качеството на железопътните услуги, правейки ги по-динамични и ориентирани към клиента. Те следва също така да насърчават инвестициите и иновациите и да гарантират лоялната конкуренция на железопътния пазар.

Работният обяд за министрите в рамките на Съвета ТТЕ беше посветен на темата "Сигурност в железопътния транспорт". Комисията представи конкретни предложения за оперативни мерки, отбелязани в Съвместна декларация на министрите, с фокус трансграничното сътрудничество в борбата с тероризма и безопасността на железопътния транспорт.

Основната тема на Неформалната среща беше развитието на велосипедния транспорт и насърчаването на неговото използване. По време на заседанието министрите одобриха Декларация за използването на велосипеди, като щадящ околната среда вид транспорт. Документът отчита иновационните, екологичните, здравните и финансовите ползи от развитието на велосипедния транспорт в Европейския съюз. За министрите бе осигурена възможност да пътуват с различни видове велосипеди: класически градски велосипеди, електровелосипеди, товарни велосипеди и дори рикши.

Министрите на транспорта проведоха дебат по междинния преглед на Бялата книга за транспорта. Документът представлява дългосрочна стратегия за изграждане на устойчива транспортна система на Европейския съюз до 2050 г.

Източник: Строителство Градът
vlado
 
Мнения: 766
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:15 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Съб Окт 17, 2015 1:26 pm

http://news.ibox.bg/news/id_228703324


Защо не мога нещо да направя връзка между Трейс и думичките коректност,качество, организация..
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот BDZ 07 » Съб Окт 17, 2015 4:34 pm

По-скоро: спазване на срокове.
Аватар
BDZ 07
 
Мнения: 1078
Регистриран на: Пон Фев 09, 2015 5:32 pm
Местоположение: Пловдив

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот railjet » Чет Окт 29, 2015 7:49 pm

BDZ 07 написа:По-скоро: спазване на срокове.


И без спазване на срокове, ето че от днес поредната Пожарникарска магистрала е факт. А специално тази пък е особено пагубна за жепето. Ще умрат и последните Оптими.
railjet
 
Мнения: 7809
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 3:12 pm

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот BDZ 07 » Пет Окт 30, 2015 8:48 am

Не само за ЖП-то. Всички, които имаха дребен бизнес - магазинчета, кафенца, продажба на селскостопанска продукция собствено производство - разположен по стария (вече) път, спускат кепенци.
Аватар
BDZ 07
 
Мнения: 1078
Регистриран на: Пон Фев 09, 2015 5:32 pm
Местоположение: Пловдив

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Otskov » Пет Окт 30, 2015 12:20 pm

BDZ 07 написа:Всички, които имаха дребен бизнес - магазинчета, кафенца, продажба на селскостопанска продукция собствено производство - разположен по стария (вече) път, спускат кепенци.

Това беше една от целите ;)
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1994
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот vlado » Пет Окт 30, 2015 1:17 pm

Е, хайде сега, ако започнем да се оплакваме от новата инфраструктура, пък било то и пътна, не знам какви да се наречем. Няма лошо да се градят нови магистрали и обикновени пътища, но да не е самоцел, да не се строят само такива. Защото сега е така! Защото управниците казват: "Железопътният транспорт е със затихващи функции и не си заслужава да се поддържа, и развива!", което е позорно и обслужващо един ограничен мозък на убеден пътищар-популист, както и не съответства на съвременните тенденции.
vlado
 
Мнения: 766
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 9:15 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пон Ное 30, 2015 11:02 pm

Жп проекти търсят финансиране по Механизма за свързана Европа

от 30.11.2015, Автор: Милена Василева

Европейската комисия отхвърли на предварителни разговори жп проекта София – Драгоман за евентуално участие във втората покана на Механизма за свързване на Европа от ноември тази година. Мотивът е: трасето не лежи на приоритетен европейски коридор, независимо че е част от така наречената основна TEN-T мрежа.
Това съобщи Мария Чакърова, директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в ДП НК "Железопътна инфраструктура", по време на представянето на жп проекта Видин - София.

На въпрос кои са алтернативните на София - Драгоман проекти, които могат да се кандидатират за втората покана на Механизма за свързана Европа, Мария Чакърова съобщи, че това са Видин – Медковец, София – Перник, който среща известни трудности при избора на пътническо и товарно трасе, и дофинансиране на жп проекта Елин Пелин – Септември, за който не достигат 350 млн. евро.

Стойността на европейските средства по Механизма за свързване на Европа за България за поканата от ноември 2015 г. е 240 млн. евро, 10 от тях са резервирани за други. Срокът за кандидатстване по тази покана е февруари 2016 г.

Според новото коридорно деление на инфраструктурата на континента в Европа са разположени 9 коридора, а през България минава само един - коридор Ориент/Източносредиземноморски. На територията на страната ни той влиза през Видин, минава през София и излиза през Кулата. Има и разклонения от София към Бургас и от София през Пловдив към Свиленград.

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Administrator » Пон Ное 30, 2015 11:33 pm

Средното изпълнение на жп проектите по ОП“Транспорт 2007-2013″ е 77.52%

Публикувано : пт, ное 27th, 2015

Всички проекти по новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. са изключително сложни за изпълнение и изискват голяма мобилизация и добър експертен потенциал на бенефициентите. Това съобщи заместник – ръководителят на Управляващия орган на програмата инж. Галина Василева, по време на Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014 – 2020 г. В рамките на двудневното заседание бяха обсъдени приоритетните проекти до 2020 г. и статуса на проектите, финансирани от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., които все още са в изпълнение.

Христо Алексиев, заместник – генерален директор на НКЖИ представи приоритетните проекти в железопътния сектор за периода до 2020 г. „Основен приоритет за нас е цялостно завършване на направлението Пловдив – Бургас, включително жп възли Пловдив и Бургас, както и рехабилитация на направлението от София до Септември“, каза той. Алексиев допълни, че основният проект, който е заложен в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г. е рехабилитация на направлението Елин Пелин – Септември. „До края на 2015 г. предстои да бъдат разработени техническите проекти за това направление, а през 2016 г. да се извършат всички отчуждения по трасето“, каза още той. „До края на годината ще бъде изготвен техническият проект за изграждане на интермодален терминал – Русе и се очаква до март 2016 г. да стартират процедурите за строителство“, допълни той

Паралелно беше направен преглед и на проектите по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г., които в момента се изпълняват. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ работи по завършването на трите големи инфраструктурни проекта по линиите Септември-Пловдив, Пловдив-Бургас и Първомай-Свиленград. По думите на Христо Алексиев напредъкът по проектите е съответно: Първомай – Свиленград 89%, Пловдив – Бургас 95% и Септември – Пловдив 69%. Той отчете, че рехабилитацията на жп гара София е изпълнена на 85 % и очакванията са тя да бъде окончателно завършена преди средата на 2016 г. Жп гара Бургас до края на 2015 г. ще получи Акт 15, а ще бъде пусната в експлоатация в началото на 2016 г.

Жп проектът Първомай – Свиленград
физически напредък – 89%
финансов напредък – 87.5%

Жп проектът Пловдив – Бургас
физически напредък – 94,66 %
финансов напредък – 84,68 %

Жп проектът Септември – Пловдив
физически напредък – 69 %
финансов напредък – 55,74%

Централна жп гара София
физически напредък – 85%
финансов напредък – 64%

Гара Бургас
Физически напредък – 74%
финансов напредък – 65%

ИМТ Пловдив
физически напредък: 31%
финансов напредък: 23,64%

Източник: ЕПБЖ
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот Otskov » Сря Яну 20, 2016 11:14 pm

Защо не се кандидатства за евро-финансиране за модернизация на 2-ра и 9-та като части от еврокоридор Рейн-Дунав, алтернативни на трасето през Румъния ?
Аватар
Otskov
 
Мнения: 1994
Регистриран на: Вто Юли 23, 2013 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица

Re: ОБЩА ТЕМА за европейските програми и проекти

Мнениеот BDZ 07 » Чет Яну 21, 2016 11:48 am

За всички главни линии, отдавна трябваше да са подадени кандидатурите и поне по 6, работата вече да е приключила. Иска се акъл. А Юбиляра и неговият екип нямат.
Аватар
BDZ 07
 
Мнения: 1078
Регистриран на: Пон Фев 09, 2015 5:32 pm
Местоположение: Пловдив

ПредишнаСледваща

Назад към Европейски програми и проекти

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron